Den här webbplatsen är inte avsedd för personer under 18 år. Webbplatsen ägs och sköts av LEO Pharma A/S. Inom ramen för de här användarvillkoren syftar ”vår(t)”, ”oss” och ”vi” på LEO Pharma A/S. Om du har frågor om användningen av webbplatsen eller om användarvillkoren är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter sist i dokumentet.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen skyddas av alla tillämpliga nationella och internationella lagar, förordningar och fördrag, däribland upphovsrättslagstiftning och varumärkeslagstiftning.

Innehållet får endast kopieras för privat och icke-kommersiellt bruk och då med all information om upphovsrätt/immateriell äganderätt bevarad. Utöver vad som uttryckligen anges på den här webbplatsen är det inte tillåtet att kopiera, visa, ladda ner, ändra, reproducera eller överföra hela eller delar av innehållet i någon form utan föregående skriftligt medgivande från LEO Pharma.

Information om ändringar på webbplatsen

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kommunikationsmetoder och lägga till nya funktioner på webbplatsen. På grund av dessa kontinuerliga förändringar, ändrad lagstiftning och den tekniska utvecklingen kan våra datarutiner komma att ändras då och då. Om och när våra datarutiner ändras kommer vi så snart det är möjligt att publicera information om förändringarna på den här webbplatsen. Vi ber dig därför att regelbundet gå in och titta på webbplatsen.

Övrigt

Dessa användarvillkor gäller dig personligen. Du får inte överföra villkoren eller några av dina rättigheter enligt dessa till någon annan utan föregående skriftligt medgivande från oss.

Allmänna villkor

Om en behörig domstol anser att några av dessa villkor är olagliga, ogiltiga eller omöjliga att genomdriva ska den berörda bestämmelsen ändras så att den blir genomförbar och giltig i största möjliga utsträckning.

LEO Pharma kan när som helst stänga ner webbplatsen utan orsak eller förvarning och utan att LEO Pharma ska hållas ansvarigt för detta.

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Dansk lagstiftning ska, oberoende av konflikt- och lagvalsreglerna, styra alla ärenden som uppstår på grund av eller i samband med dessa användarvillkor. Detta gäller bland annat hur villkoren ska tolkas, hur de är formulerade, hur de fungerar i praktiken och hur de genomdrivs. Alla eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa användarvillkor och inte kan lösas i godo ska avgöras av dansk domstol.

Användarvillkor för takectrl.net

Dessa användarvillkor gäller för hela innehållet på webbplatsen och all eventuell korrespondens med dig och/eller våra underleverantörer. Genom att använda webbplatsen uppger du att du godkänner dessa villkor, oavsett om du väljer att registrera dig hos oss eller inte. Det gäller även användning av personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy som finns publicerad på webbplatsen och utgör en del av användarvillkoren. Om du anmäler dig till Ctrl-tjänsten ger du oss ditt uttryckliga tillstånd att använda dina personuppgifter enligt beskrivning i samtyckesblanketten i sekretesspolicyns bilaga 1. Om du inte accepterar användarvillkoren ska du inte använda webbplatsen.

 1. Om du väljer att registrera dig och skapa ett konto hos oss kommer ditt konto att vara aktivt tills du raderar din profil manuellt.
 2. Innehållet på den här webbplatsen är tillgängligt för allmänheten i informationssyfte. Vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad, men vi kan inte garantera att innehållet alltid är fullständigt eller felfritt eller kan användas som förväntat av besökarna på webbplatsen. Vi kan inte heller garantera att den som använder webbplatsen kommer att uppleva en förbättrad livskvalitet. Innehållet tillhandahålls enbart i informationssyfte. Innehållet ger inga råd eller rekommendationer av något slag och får aldrig betraktas som ett alternativ till att rådgöra med läkare eller annan utbildad sjukvårdpersonal.
 3. Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part och som vi inte har någon kontroll över. Länkarna innebär inte att vi ställer oss bakom någon information, produkt eller tjänst som dessa webbplatser erbjuder eller tillhandahåller. Om du följer en sådan länk bör du vara medveten om att den webbplatsen kan ha en annan sekretesspolicy. Vi tar inget ansvar varken för den policyn eller för webbplatsen som sådan. Läs igenom sekretesspolicyn innan du lämnar ut några personuppgifter på en sådan webbplats.
 4. Du är införstådd med och godkänner att vi skickar e-post till dig från ett oövervakat e-postkonto, vilket innebär att det inte går att svara på meddelandena.
 5. Webbplatsen kan ibland vara otillgänglig på grund av underhåll, fel eller andra orsaker som vi inte kan kontrollera. Vi tar inget ansvar för sådana fel, förseningar eller avbrott.
 6. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda webbplatsen mot datorvirus, maskar, trojaner och andra hot. Vi kan dock inte garantera att webbplatsen är fri från sådana skadliga program och tar inget ansvar för några förluster som uppstått på grund av skadliga program som kommit in i din enhet via den här webbplatsen eller några filer som du laddat ner från den.
 7. LEO Pharma A/S är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt) till all text, grafik och datorkod på den här webbplatsen, webbplatsens övergripande design och urval samt arrangemang och presentation av allt material på webbplatsen. Vi kan när som helst dra in licensen för att använda innehållet på webbplatsen. Innehållet får endast kopieras för privat och icke-kommersiellt bruk och då med all information om upphovsrätt/immateriell äganderätt bevarad. Utöver vad som uttryckligen anges på den här webbplatsen är det inte tillåtet att kopiera, visa, ladda ner, ändra, reproducera eller överföra hela eller delar av innehållet i någon form utan föregående skriftligt medgivande från oss. 
 8. Enligt dessa användarvillkor ska vi inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av oss eller något av våra dotterbolag i fall där: (a) det inte har skett någon överträdelse mot den lagliga omsorgsplikt som vi har gentemot dig (b) förlusten eller skadan inte rimligen kan anses vara förväntad vid en sådan överträdelse och (c) förlusten eller skadan har förvärrats på grund av att du har brutit mot användarvillkoren. Vårt ansvar ska under inga omständigheter omfatta förluster som du har åsamkats i form av förlorade data, utebliven vinst eller avbrott i affärsverksamhet. Ingenting i det här avtalet ska begränsa eller undanta vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstått till följd av försumlighet som vi eller våra anställda, dotterbolag, leverantörer eller agenter har gjort sig skyldiga till.
 9. Vi kan säga upp användarvillkoren i följande fall: (a) om du har brutit mot några betydande bestämmelser i användarvillkoren (eller agerat på ett sätt som visar att du inte har avsikter eller möjlighet att följa bestämmelserna i användarvillkoren) (b) om vi är skyldiga att göra det enligt lag (c) om vi upphör att tillhandahålla patientstödtjänster i det land där du bor eller använder patientstödtjänsterna eller (d) om vi bedömer att det inte längre är kommersiellt gångbart att tillhandahålla patientstödtjänster.
 10. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kommunikationsmetoder och lägga till nya funktioner på webbplatsen. På grund av dessa kontinuerliga förändringar, ändrad lagstiftning och den tekniska utvecklingen kan våra datarutiner komma att ändras då och då. Om och när våra datarutiner ändras kommer vi så snart det är möjligt att publicera information om förändringarna på den här webbplatsen. Vi ber dig därför att regelbundet gå in och titta på webbplatsen.
 11. Dessa användarvillkor gäller dig personligen. Du får inte överföra villkoren eller några av dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan utan föregående skriftligt medgivande från oss.
 12. Om en behörig domstol anser att några av dessa användarvillkor är olagliga, ogiltiga eller omöjliga att genomdriva ska den berörda bestämmelsen ändras så att den blir genomförbar och giltig i största möjliga utsträckning. 


Kontakta oss:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +45 44 94 58 88
Fax: +45 72 26 33 21
info.dk@leo-pharma.com

Sammanställdes den: 16 juni 2017.

 

Är du säker? Klicka i så fall här: