Deze website is niet bedoeld voor mensen jonger dan 18 jaar. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door LEO Pharma A/S. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt met 'ons/onze' en 'we/wij' LEO Pharma A/S bedoeld. Mocht u vragen hebben over het gebruik van de website of deze Gebruiksvoorwaarden, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens aan het eind van deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De Inhoud wordt beschermd door alle geldende nationale of internationale wetten, verordeningen en verdragen, inclusief maar niet beperkt tot de wetten op het auteursrecht en de wetgeving rond handelsmerken.
De Inhoud mag alleen worden gekopieerd voor uw eigen niet-commercieel gebruik, waarbij alle auteursrechten of andere eigendomsverklaringen behouden blijven. Behalve zoals expliciet op deze website is vermeld, mag u de Inhoud of enig deel ervan niet kopiëren, weergeven, downloaden, aanpassen, reproduceren of verzenden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEO Pharma.

Kennisgeving van wijzigingen aan deze website

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze communicatiemethoden en voegen regelmatig nieuwe functies en kenmerken toe aan deze website. Vanwege deze voortdurende wijzigingen, wetswijzigingen en de veranderende aard van technologie, voeren we van tijd tot tijd veranderingen door in de manier waarop we gegevens gebruiken. Wanneer ons gebruik van gegevens verandert, zullen we (zo snel als praktisch mogelijk is) de wijzigingen op deze website plaatsen om u hierover te informeren. Daarom raden we u aan om deze pagina regelmatig na te kijken.

Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor u persoonlijk. U zult deze, evenals uw rechten of aansprakelijkheden volgens deze voorwaarden, niet overdragen aan een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Algemene voorwaarden

Als een van de bepalingen van deze voorwaarden door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de onuitvoerbare bepaling worden aangepast zodat deze zoveel mogelijk uitvoerbaar en effectief wordt.
LEO Pharma kan deze website zonder reden of om welke reden dan ook beëindigen, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid voor LEO Pharma.

Geldend recht en geldende locatie

Alle zaken voortvloeiend uit of verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden, vallen onder de wetgeving van Denemarken, zonder inachtneming van conflicterende wetgeving of de principes van keuze van rechtsgebied, inclusief maar niet beperkt tot interpretatie, opbouw, werking en uitvoering. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, die niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Deense rechtbanken.

Gebruiksvoorwaarden voor takectrl.net

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor de volledige inhoud van de website en alle correspondentie met u en/of een door ons geïnstrueerde derde. Door het gebruik van deze website geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert, ongeacht of u er wel of niet voor kiest zich bij ons te registreren. U accepteert dan ook het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid op deze website, dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. Mocht u zich bij ons registreren voor de diensten van ctrl, dan geeft u expliciet toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zoals uiteengezet in het toestemmingsformulier in Bijlage I bij het Privacybeleid. Gebruik de website niet wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert.

1. Mocht u besluiten zich bij ons te registreren en een account aan te maken, dan blijft uw account actief, tenzij u uw profiel handmatig verwijdert.

2. De inhoud van deze website is openbaar beschikbaar voor informatiedoeleinden. We streven ernaar de inhoud actueel te houden, maar we kunnen niet garanderen dat de inhoud volledig is en vrij van fouten, of dat de inhoud kan worden gebruikt zoals verwacht door de gebruikers van deze website. We kunnen ook niet garanderen dat de levenskwaliteit van de gebruikers van deze website verbetert. De Inhoud wordt alleen ter informatie verstrekt. De Inhoud voorziet u niet van advies of aanbevelingen van welke soort dan ook en mag niet worden gebruikt als vervanging van advies geleverd door een arts of andere gekwalificeerde medisch zorgverleners.

3. Wanneer we u e-mails sturen, erkent en accepteert u dat het e-mailadres niet wordt opgevolgd en dat u daarom deze e-mails niet kunt beantwoorden.

4. De website kan van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn wegens onderhoud of storingen of om andere redenen waarover wij geen controle hebben. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke storingen, vertragingen of onderbrekingen.
 
5. We nemen alle redelijke maatregelen om deze website te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere bedreigingen. We garanderen echter niet dat deze website vrij is van dergelijke schadelijke programma's en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot verlies als gevolg van schadelijke programma's ontvangen van deze website of ontvangen via gedownloade bestanden van deze website.

6. LEO Pharma A/S is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle auteursrechten) voor alle tekst, afbeeldingen en computercode op deze website, het algehele ontwerp van deze website en de selectie, rangschikking en presentatie van alle materialen op deze website. We kunnen op elk moment de licentie intrekken voor het gebruik van inhoud op deze website. De inhoud mag alleen worden gekopieerd voor uw eigen niet-commercieel gebruik, waarbij alle auteursrechten of andere eigendomsverklaringen behouden blijven. Behalve zoals expliciet op deze website is vermeld, mag u de website of enig deel ervan niet kopiëren, weergeven, downloaden, aanpassen, reproduceren of verzenden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder onze expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Wij zijn onder deze Gebruiksvoorwaarden niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door ons of onze dochterondernemingen in omstandigheden waar: (a) er geen sprake is van schending van de wettelijke zorgplicht van ons jegens u; (b) dergelijk verlies of dergelijke schade niet een redelijkerwijs te verwachten resultaat is van een dergelijke schending; en (c) er sprake is van een vermeerdering van verlies of schade als gevolg van een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden. Onze aansprakelijkheid omvat onder geen beding verliezen die verband houden met u, zoals verloren gegevens, winstderving of bedrijfsonderbreking. Niets in deze Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid door ons of onze werknemers, dochterondernemingen, contractanten of vertegenwoordigers.

8. We mogen deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen indien: (a) u een wezenlijke voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden (of hebt gehandeld op een manier die duidelijk laat zien dat u niet van plan bent of niet in staat bent de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden na te leven); (b) we wettelijk verplicht worden dit te doen; (c) we niet langer patiëntondersteuningsservices zullen aanbieden in het land waarin u woont of van waaruit u patiëntondersteuningsservices gebruikt; of (d) de voorziening van patiëntondersteuningsservices naar onze mening niet langer commercieel rendabel is.

9. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze communicatiemethoden en voegen regelmatig nieuwe functies en kenmerken toe aan deze website. Vanwege deze voortdurende wijzigingen, wijzigingen in de wetgeving en de veranderende aard van technologie, zullen we van tijd tot tijd veranderingen doorvoeren in de manier waarop we gegevens gebruiken. Wanneer ons gebruik van gegevens verandert, zullen we (zo snel als praktisch mogelijk is) de wijzigingen op deze website plaatsen om u hierover te informeren. Daarom raden we u aan om deze pagina regelmatig na te kijken.

10. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor u persoonlijk en u zult deze, evenals uw rechten of aansprakelijkheden volgens deze Gebruiksvoorwaarden, niet overdragen aan een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
11. Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de onuitvoerbare bepaling worden aangepast zodat deze zoveel mogelijk uitvoerbaar en effectief wordt.

Contactgegevens:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denemarken
Tel.: +45 44 94 58 88
Fax: +45 72 26 33 21
info.dk@leo-pharma.com

Bent u zeker? Klik dan hier: